Marcel Courthiade criticat de Damian Jovanovic. Nu Kannauj este locul de origine ale romilor ci Punjab, Chandigarh.

RĂSPUNS LA PREZENTAREA PROF. DR. MARCEL COURTHIADE  LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DIN NEW DELHI 29.11-03.12.2018

ROMII AU VENIT DIN PUNJAB ȘI CHANDIGARH (INDIA DE NORD)

După revenirea de la conferința internațională din New Delhi, prof. dr. Bajram Haliti (Secretar General al Organizației Mondiale a Romilor și Președinte al Institutului pentru Studii Europene a Romilor și Cercetare asupra Crimelor împotriva Umanității și Dreptului Internațional), în acord cu Președintele WRO și Ambasadorul pentru Pace, Jovan Damjanovic, au ținut o conferință on-line cu membrii președinției WRO. În cadrul conferinței online dr. Haliti i-a informat despre Conferința (din India). El a subliniat faptul că Conferința a fost programată la o dată foarte importantă a istoriei și identității romilor și că a fost o ocazie foarte bună de a aborda probleme serioase legate de recunoașterea romilor de către statul Indian și statutul romilor în restul lumii. Legitimitatea și importanța conferinței ar fi trebuit să fie confirmată de prezența și participarea unor bine cunoscuți intelectuali romi cu o reputație globală.
În schimb, la Conferință au participat doar câțiva romi cu titlu academic. Acest lucru a fost insuficient și inadecvat ținând cont de sfera și importanța subiectelor conferinței și de faptul că procesul de recunoaștere a romilor ca diaspora indiană nu a început încă. Au existat și alte deficiențe în organizarea Conferinței, totuși problema principală este că o oportunitate foarte importantă de a aborda, în ceea ce privește India, nedreptatea care pare a fi făcută romilor pentru dualismul politic și tradițional în cadrul scenei politice indiene, a fost ratat. . Chiar și cei prezenți au prezentat opinii diferite cu privire la postulatele adoptate deja în ceea ce privește standardizarea limbii romani și a istoriei lor, în special locului din India al originii romilor, adică de unde  provine majoritatea romilor de astăzi. Acest lucru a creat o imagine nefericită a lipsei de acord între intelectualii romi cu privire la aspecte elementare importante pentru viitorul romilor

Președintele Organizației Mondiale a Romilor și Ambasadorul pentru Pace, Jovan Damjanovic, a declarat că este de acord cu prof. dr. Bajram Haliti și că conferința nu a avut într-adevăr legitimitatea și autoritatea științifică din cauza absenței unor reprezentanți romi foarte importanți din lume și din Europa. În locul lor, dr. Marcel Kurtiarde, unul dintre organizatorii din Europa, și-a adus studenții la Conferință ca și cum ar fi fost un eveniment lingvistic și irelevant, și nu o Conferință serioasă, urmărind, după o mie de ani, să înceapă un dialeog cu guvernul Indiei și cu Consiliul pentru diaspora indiană ARSP ICCR cu privire la statutul constituțional și juridic al romilor în lume ca urmare a nerecunoașterii romilor de către India ca diasporă. „Nu am suficiente informații despre motivele neparticipării și absenței a celor mai renumite cadre universitare rome, oameni care au investit jumătate din viața lor pentru a cerceta și a verifica originea, istoria, limba, tradiția, obiceiurile și cultura romilor. Știu doar că dr. Marcel Courtiade ar trebui să răspundă la această întrebare romilor „, a concluzionat Damjanovic. „Impresia este că, din nou, vanitate personală, egocentrismul și interesele egoiste au prevalat  acest tip de adunare științifică. În acest fel, lupta elitei intelectuale a rromilor de a dezlega nodul gordian vechi de mileniu, numit statutul constituțional și juridic al romilor, ca popor indigen originar din India, pe baza dreptului internațional și a principiilor recuperate de ONU și UE, au returnat câțiva pași înapoi „.”Acțiunea sa (a lui Courthiade) a abătut atenția de la poziția internațională constituțională și juridică a romilor în Europa și în lume. Un subiect important care încă nu a fost inițiat este că romii încă nu au drepturi protejate prin Constituția de la Lisabona, care recunoaște doar statutul minorităților naționale.

Cea mai mare critică a Conferinței este că, datorită prezentării profesorului Courthiade, nu s-a discutat adevărata geneză a romilor provenind din Chandigarh și Punjab, precum și rasismul, xenofobia, segregarea, discriminarea și fenomenele noi ale neofascismului și neonazismului în unele țări europene.  Accentul a fost pus pe noile principii de standardizare a limbii romani, deși standardele au fost stabilite în anii 1990 în Varșovia, cu semnătura a 23 de cadre universitare și un doctor de știință din întreaga lume. Fără intenția de a deschide o controversă cu privire la acest subiect, cred că a fost mai benefic pentru romi că publicul și intelectualii indieni prezenți la conferință au auzit despre consecințele pe care romii le suferă din cauza nerecunoașterii de către statul din India . Originea reală este confirmată cu siguranță de cercetarea ADN publicată în 2012 și fiecare teorie după aceea devine obscură, și aș putea spune chiar și ridicolă”, a spus Jovan Damjanovic în discursul său. Tema centrală a fost recunoașterea romilor de către statul India și faptul că romii ar trebui să fie recunoscuți ca o diasporă indiană care va fi protejată și garantată de Convenția internațională a ONU privind drepturile omului în Europa și în lume. Acest lucru le-ar fi oferit protecție în temeiul Convenției-cadru privind protecția minorităților naționale (1995) și ar fi protejat drepturile Convenției privind drepturile regionale și minoritare (1992).

Concluzia președinției World Roma Organization este aceea că noi criticăm acțiunile lui Marcel Courthiade  în ceea ce privește organizarea și realizarea acestei conferințe, care pentru romi este una dintre cele mai importante conferințe, nu numai din cauza cauzei, ci și din cauza faptului că a fost ținută în țară mamă a romilor, India.

În loc să promoveze romii ca diasporă indiană, ea s-a transformat într-o dezbatere colocvială pe tema limbii rome și a părții din India, de unde provine cel mai mare număr de romi de astăzi. Contribuția dr. Marcel Courthiade  la cercetarea limbii romani nu este contestată, nici autoritatea sa în domeniul lingvisticii. Dar asta nu-i dă dreptul de a bloca intelectualii romi și doctori în drept, antropologi, istorici, avocați și sociologi, care și-au clădit reputația în alte domenii și nu au intervenit în activitatea doctorului Marcel Courtiade. De asemenea, credem că nu poate vorbi despre soarta istorică, antropologică, lingvistică și juridică a romilor. 

Vom transmite acest răspuns tuturor organizațiilor importante care se ocupă de drepturile omului, importante instituții europene care se ocupă de romi, precum și anumitor universități și reprezentanți ai diasporei din India. Pentru că un lucru este reprezentarea romilor ca națiune egală cu cea a altora în domeniul științei, culturii, artei, sportului, muzicii și a altora, și altceva de a lupta pentru problemele juridice constituționale ale romilor, de a promova și de a conducee Romii în lupta pentru recunoașterea națională și identitatea colectivă.

Scris în Belgrad,01/15/2019 Jovan Damjanovic Președinte al Organizației Mondiale a Romilor și Ambasador pentru Pace.

RESPONSE TO PRESENTATION OF PROF. DR. MARSEL KURTIJADE AT THE INTERNATIONAL CONFERENCE HELD IN NEW DELHI 29.11-03.12.2018
ROMA COME FROM PUJAB AND CHANDIGARH (NORTHERN INDIJA)
After returning from the International conference held in New Delhi, prof. dr. Bajram Haliti (Secretary General of the World Roma Organization and President of the Institute for European Studies of Roma and Research on Crimes against Humanity and International Law), in agreement with the President of the WRO and the Ambassador for Peace, Jovan Damjanovic, held an online conference with members of the presidency of the WRO . During the online conference dr. Haliti briefed them about the Conference. He pointed out the fact that the Conference was scheduled on the very significant date for the history and identity of the Roma people, and that it was a very good opportunity to address serious issues related to the recognition of Roma by the state of India and the status of Roma in the rest of the world. The legitimacy and importance of the Conference should have been confirmed by the presence and participation of well-known Roma intellectuals with a global reputation.
Instead, the Conference, was attended by only few Roma with an academic title. This was insufficient and inadequate considering the scope and importance of the topics of the Conference, and the fact that the process of recognizing Roma as the Indian diaspora has not yet begun.
There were also other flaws in the organization of the Conference, however the main issue is that a very important opportunity to address, on the Indian, the injustice that seems to be done to Roma for political and traditional dualism within the Indian political scene, was missed. .
Even those who were present presented different views concerning already adopted postulates regarding the standardization of the Romani language and their history, specifically the part of India of Roma origin, from which most of today’s Roma come. This created a unfortunate image of the lack of agreement among Roma intellectuals on elementary issues important for the future of Roma.
President of the World Roma Organization and Ambassador for Peace, Jovan Damjanovic, said that he agrees with prof. dr. Bajram Haliti and that the conference did not really have the legitimacy and scientific authority due to the absence of very important Roma representatives from the World and Europe. Instead of them, Dr. Marcel Kurtiarde, as one of the organizers from Europe, brought his students to the Conference as if it was a linguistic and irrelevant event, and not a serious Conference, aiming to, after a thousand years, start a dialogue with the Government of India and the Council for the Indian Diaspora ARSP ICCR about the constitutional and legal status of Roma in the world as a result of the non-recognition of Roma by India as a diaspora.
„I do not have enough information about the reasons for non – attendance and absence of the most famous Roma academics, people who have invested half of their lives to research and verifying Roma origin, history, language, tradition, customs and culture. I only know that Dr. Marcel Kurtiade should answer to this question to the Roma, „concluded Damjanovic. „The impression is that, again personal vanity, egocentrism and selfish interests have taken over this kind of scientific gathering, In this way the struggle of the Roma intellectual elite to resolve the millennium old Gordian knot, which is called the constitutional and legal status of the Roma as an indigenous people originating in India based on international law and principles restored by the UN and the EU, returned several steps backwards. ”
„His action got the attention away from the international constitutional and legal position of Roma in Europe and the in the world. An important topic that still has not been initiated is that the Roma still do not have protected rights by the Lisbon Constitution, which only recognizes status of national minorities.
The biggest criticism of the Conference is that, due to Professor Kurtijade’s presentation, the true genesis of Roma originating from Chandigarh and Punjab was not discussed, as well as racism, xenophobia, segregation, discrimination and new phenomena of neo-Fascism and neo-Nazism in some European countries.
The accent was on new principles of standardization of the Romani language, although the standards had been struck in the 1990s in Warsaw with the signature of 23 academics and a doctor of science from around the world. Without intending to open up a controversy about this topic, I think it was more beneficial for Roma that the Indian public and intellectuals who were present on the Conference are hearing about the consequences that the Roma suffer because of non-recognition by the state of India. The real origin is definitely confirmed by DNA research published in 2012 and every theory after that becomes obscure and, I might say even ridiculous. „said Jovan Damjanovic in his address.
The central theme was the recognition of the Roma by the state of India and the fact that Roma should be recognized as an Indian diaspora that will be protected and guaranteed by the UN International Convention on Human Rights in Europe and the world. This would have provided them protection under the Framework Convention on the Protection of National Minorities(1995) and would have protected the rights of the Convention on Regional and Minority Rights (1992).
Conclusion of the Presidency of the WRO is that we criticize the actions of Dr Kurtijade regarding the organization and realization of this, for the Roma, one of the most important conferences not only because of the cause, but also because of the fact that it was held in a mother land of Roma People. Instead of promoting Roma as Indian diaspora it turned into a colloquial debate on the subject of the Romany language and part of India from which the largest number of today’s Roma came from.
Dr. Marcel Kurtiade’s contribution to the research of the Romani language is not disputed, nor is his authority in the field of linguistics. But he does not give him the right to block Roma intellectuals and doctors of law, anthropologists, historians, lawyers and sociologists, who built their reputation in other areas and who did not interfere with the work of Dr. Kurtiade,. We also think that he can’t speak about the historical, anthropological, linguistic and legal fate of the Roma.
We will forward this response to all important organizations dealing with the Human rights , important European institutions dealing with Roma, and also to certain universities and representatives for the Diaspora in India. Because one thing is to represent the Roma as a nation that is equal to others in the fields of science, culture, art, sports, music and the like, and quite another to fight for the constitutional legal issues of Roma and advocate and lead the Roma people in the struggle for national recognition and collective identity .
In Belgrade,
01/15/2019

Jovan Damjanovic
President of the World Roma Organization and Ambassador for Peace

http://www.worldromaorganization.org/

 

 

 

BAJRAM HALITI INTRODUCE SUTE DE CUVINTE HINDUSE ÎN LIMBA ROMANI

marian_nutu_carpaci_1529593930
Bajram Haliti a publicat un dicționar și ghid de conversație intitulat ( Limba Romani cu vorbirea), cu 4000 de cuvinte, în 2002, la Zagreb. Nu specifică ce dialect rom a folosit.
Bajram Haliti INTRODUCE cuvinte din Hindusa modernă în limba Romani, dialect Gurbet. Iată lista de cuvinte din Hindi pe care el introduce într-un dicționar de conversație, scris în alfabetul lui Marcel Courthiade:
Rashtra-stat, lingo-gen, patha- adresa, – introduce ”curat” din Hindi, în Romani este UJO, nu trebuia să-l împrumute!, vishvatuno- sigur, NICHA- jos (în Romani este TELE, tot un cuv. asemănător cu indianul TALA-jos) , toate zilele săptămânii din Hindi, toate lunile anului din Engleza Hindusă, vasant-primăvară, sharad/ toamnă, punctele cardinale: poorab, pacham, utar, dakhan; afsar- ofițer, forma Hindusă de pronunție; adhiapak- profesor, anuvadak-translator, abhinajta-actro, abhinajtri-actriță, ashulipi- stenograf, abhianta- inginer, kave-poet, kavitri-poetă, karegari- artizan, kisani- țăran, kuleari- portar la fotbal, gayako- cântăreț, gahako- cumpărător, gharhesazi- paznic,chaprasi, chalako-șofer, chitarkari- desenator, dakea-poștaș,thanjadari- polițist, darzi-croitor, dukandari- dughnar, shatru- dușman, dosti-prieten, nirthejshako- director,noukari-slujbaș, nakraani- slujbașă, pansari- dughenar, patrakari- ziarist, prakashako-editor, PRADHAN MATRO- ministru, tarkhani- dulgher, mantrari- ministru, mazdori-muncă, marezi- pacient,malhao-sticlar,maaliko- proprietar,maale- grădinar, mudraki-tipograf, mehmani-oaspete, rasoia- bucătărie, raj- zidar, lajkhako- scriitor,vakeli- avocat, vikrajta-vânzător, vijanuntno-stiințific, shilpo-sculptor, shish- elev, sampadako-editor,sansad-sadas: membru al parlamentului, sachivo-secretar, sipahe/sainik- soldat, sunnaari- aurar, dentisthnaari- dentist, drabthnaari- farmaceut, tirahtnari- lemnar, furrathnari, pusthakari, iskiruthnaari, tasvirthnari, dandaruthnara, saikan- secundă.
Nu înțeleg cu ce neam de romi s-ar putea înțelege un Hindus care învață limba Romani după dicționarul lui Bajram Haliti, căci nici un rom nu ar înțelege cuvintele:
durust- exact, khatripe- pericol, nihshab- tăcere, hona- obicei?, xuduthi, xuduthnari, în condițiile în care acestea au fost introduse în capitolul Xonako dikhlipe- control vamal. Propozițiile INVENTATE de Bajram Haliti sunt lipsite de ORICE SENS:
XUDUTNAKI DECLARATA, MUKLUTNO KATAR O XUDUTHI HARIALI KARTA ARAKHAIMASKI- cartea verde (în Hindi se spune Hariali, nu în Romani)
Kana xuliva- când plecăm? Si direktnutni rekhavutni- este linie directă (rekha-linie în Hindi), Sode janvarhol- cât costă. La capitolul Tren-Pampuri, avem introduse cuvintele: JATRATUTNO- călător, hamalutno, juta- trenuri, jatripe vordonesa- călătorie cu trenul. Propoziția BANJARUTNI PE BAJAN, ar vrea să însemne OCOLIRE PE STÂNGA, singura problemă ar fi că în limba Romani, la stânga NU se spune BAJAN, ci în Hindi. De altfel, la pagina 30, introduce expresia Musaj te jav dahnes (stingo), Te irisdarav dahnes (stingo)- să merg, să întorc la dreapta, stânga?, dovedind că el, Bajram Haliti, știe cuvintele rome împrumutate din limba română, dar a introdus intenționat cuvinte hinduse.
Expresia Chakrutno tarafi, nici dracul (BENGA) țiganilor nu o poate înțelege, deși este probabil cel mai bătrân demon din iadul panteonului hindus, eu am apelat la traducerea în serbă a domnului ”doctor în Romani”, Bajram Haliti, că altfel muream prost. Romii din România nu ar înțelege construcția savantă a domnului Bjaram Haliti: kai si e mai pashikanutni benzinoski pămpa: Unde este cea mai apropiată pompă de benzină?
Dacă un țigan căldărar din România ar lucra la stația de benzină, și domnul Bajram Haliti i-ar spune următoarele propoziții, țiganul nostru ar fi siderat, sau chiar sidefat, ca să spun așa, că ar rămâne cu sideful dinților în soare:
Te dikhel pe O TEL, te paruvisavol O TEL. ”Tel”- ulei,benzină, e un cuvânt HINDUS, nu țigănesc.
Iar dacă Bajram Haliti ar dori ca țiganul căldărar cinstit de la pompă (presupus cunoscător de hindusă), să-i VERSE uleiul, țiganul ar înțelege că Bajram Haliti îi propune o tâlhărie de la pompa de benzină:
TE CHOROLPE O TEL- să se FURE benzina!
”A fura” în Romani este te chorel-pe, iar ”a vărsa”, se spune ” te shiorelpe”. Dar, amănuntele minore care duc țiganii la pușcărie, nu se discută aici, Bajram Haliti a scris un ghid de conversație!
Rujisarav tumen majutin ma- ”vă rog nu mă ajutați”, așa scrie, iar tradus în serbă: vă rog să mă ajutați. ”Ma” este prohibitiv în Romani și Hindi.
La capitolul Svatura- sfaturi, țiganul aspirant la vizita în țara țiganilor, este sfătuit să ceară în țigănește YEK MANZIL. Dracu știe ce înseamnă, am apelat la Hindi, și am văzut că înseamnă un obiectiv, un scop.
”Sen dabdutno”- ești lovit? Oare așa vorbesc romii din Serbia? Bajram haliti, ești sigur că nu inventezi altă gramatică?
”Kamav ek patosikani livni- vreau o cameră cu două paturi.” Eu NICIODATĂ nu am auzit ca un rom nativ să folosească asociativul –SA și să-l amestece cu sufixul –ikani, rezultând PATOSA+KANI/ patosikani.
”Duipatosikani e banosa”: două paturi cu baia. Duipatosikani- cameră cu două paturi? Așa vorbesc romii din Serbia? Niciodată noi, cei din România, nu vom înțelege aceste cuvinte!
Dacă un serb din Serbia, cazat la un hotel din Serbia, unde cameramanii sunt țigani, ar folosi dicționarul lui Bajram Haliti, și ar cere o cameră IRIME PO DASCHIM, așa cum scrie Bajram Haliti că înseamnă ORIENTATĂ SPRE SUD, țiganul din Serbia nu ar înțelege NIMIC, pt că DASCHIM este un termen HINDUS, și se pronunță DAKSHIN, nu dashchim, cum scrie în dicționar.
”But si riknopeuni”- mult este ocupată. Unde, în care dialect există cuvântul RIKNOPEUNI?
Takuj- pernă, parin-pătură, umvlautni, afsos,sandali,tarazi (hindi), erzi- clopotel, roshutni, vudarutnari, bagajistnari,kusuri- rest, xinke- tuburi, ilnakh- ochelari,rassi- teleferic bahamisarena-a recomanda,hututni, rassivarutni- telecabina, mehanava- han, boshtin, sand- taur, chhat, bag-gard in hindi, taze- proaspăt, matar- mazăre, sabze-verdeturi(hindi), vastushe- accesorii (hindi- vastu), jugumo-pocal, bajato,kendro, zamano, jurab- ciorap, kati-costum, naragi-portocaliu, bajgni,amreli, kaishi, badan-corp, siahi-cerneală, lifafi- plic, bina, tabdili-pauza,tasvir, rang, vajari, tel, hamalutne- atacatori, xosh-fericire, dostikano-prietenesc, nilautni-blondă, hoshipe- enjoyment, arada-intenție (irada, hindi) Aceste cuvinte nu există în limba Romani… Are curajul Bajram Haliti să distrugă studiul antropo-lingvistic al relațiilor de rudenie rome, introducând cuvintele POTO, POTIO-nepot, nepoată, din Hindi (p. 86)!
Jav tehara ki iavin ke enia o vahtani- nu ar fi înțeles clar de romi. Un căldărar dacă ar ști ce înseamnă cuvintele IAVIN și VAHTANI, ar înțelege așa: Plec mîine a ta dimineață ale tale 9 ceasornic.
”Rujisarav tumen, den man e habenipnasko lil”- vă ro dati-mi meniul. Asta ar vrea sa insemane. Niciodată nu am auzit ca un rom să folosească două variante ale aceluiași sufix într-o construcție de acest gen: haben-mîncare+IPNASKO.
”O mas si damarikano”- carnea e tare. Nu există adjectivul damarikano în dialectul romilor din România, și cred că nici în alte dialecte.
”Duivarekutono manro”- de două ori pîine. Nu zice așa nici un rom din lume!
”Savi rekha jatra ji ko”- care linie dreaptă călătorie pînă la. REKHA JATRA e hindus, nu țăgănesc! Bairam Haliti inventeaza cuvântul ”Jatravisailem”- am călătorit, dar nu știe că asta însemnă ”M-AM călătorit”. ”Te jatrav”- să călătoresc la pag 88! Inventează cuvântul ”varnarav„- eu descriu, pe baza sanskritului VARNA- castă, culoare. Ce are casta cu descrierea unui om? Iată exemplul:„ shai te varniarav e persona„- pot descrie persopana, la pag. 58. Inventează cuvântul ”afssosardem”- am greșit, la pag. 76. Inventează cuvânt pentru SF-science-fiction, cum atfel, de inspirație…SF: VIJANUTNI FANTASTIKA, la pag. 79.
La capitolul destinat fructelor și verdețurilor, Bajram Haliti inventează pe baza cuvintelor hinduse moderne, cuvinte rome ca ”haraimata„- verdețuri, din indianul hara- verde, și pluralul țigănesc –imata. Ia toate fructele specifice Indiei, și le introduce în limba Romani, de parcă romii niciodată nu au plecat din India, sau dacă au plecat, au întâlnit flora și fauna Indiei în Europa. O dezinformare mai profundă asupra istoriei limbii Romani nu s-a făcut niciodată! Iată lista de plante hinduse, pe acre Bajram Haliti le-a intordus în limba Romani: anir alu-biukhara, kishmish, khajur, jardalu, pista, badam, munaka, naria, phal, angur, ananas, anar, adu, am (MANGO CREȘTE ÎN EuROPA, după părerea lui Bajram Haliti),ikh (trestie de zahăr), kakdi, kela (BANANE ÎN EUROPA), narial, gaar, ninbu, jamun, papita, ber,makoj, mosambi, rajberi, shakarkandi, shahtut, satara, karaunda, shak-sabji, xara, gajar, phul-gobi, lal mirch, kakadi, adarak (GHIMBIRUL crește în…Serbia, cf. Bajram Haliti!), patua, piaj, alu, kondha, matar, muli, chchinda, nenua, pazia, palak, kasturi, kali mirch, kesar- SOFRAN, TEJPAT, dalchini, namak, majuphal,lavag, sirka, ras e praske, ras e badri.
Bajram Haliti merge cu inventivitatea și împrumuturile mai departe, împrumută culorile din hindusă, deși avem lolo-roșu, din indianul lal, Bjram îl pune pe lal lângă loli, nu știu de ce, probabil să dea imporesia că avem și pronuția lal, pe lîngă lolo. Hara-verde, nila-albastru, pila- galben, saphed îl dă sinonim pt parni-albă, de parcă am avea și hindusul safed, jamuni-purpuriu, keshri- șofran, baigni- purpuriu, rakhi, matmaila, gulabi, bhura-maroniu, rupuni îl dă ca sinonim pt hindusul ruphara, ca și când avem ruphara, sinduri, naraghi.
În total, Bajram Haliti intorduce peste 230 de cuvinte Hinduse în limba Romani Gurbet, cu pretenția că sunt cuvinte native, învățate de romi de la strămoșii lor. Dacă un lingvist ar cerceta dialectul Gurbet pe baza dicționarului de conversație al lui Bajram Haliti, ar interpreta eronat dialectul Gurbet și istoria lui! Mai mult, dicționarul NU curpinde 4000 de cuvinte de sine stătătoare, ci, probabil Bajram Haliti a numărat toate cuvintele din propozițiile și frazele pe care le-a scris.
Cine este Bajram Haliti
Este scriitor ”rrom”, și conducătorul Serbian Research Centre, precum și secretarul general al World Roma Worganization. A oferit o diplomă lui Sandeep Marwah, directorul Marwah Studios and Asian Education Group. Haliti a fost în India pentru a uni romii europeni cu Patria Mamă. A scris poeme pentru a o preamări pe Aishwarya Rai.
Referinţă Bibliografică: 
Bajram Haliti introduce sute de cuvinte hinduse în limba Romani / Marian Nuţu Cârpaci : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 2729, Anul VIII, 21 iunie 2018.

Drepturi de Autor: Copyright © 2018 Marian Nuţu Cârpaci : Toate Drepturile Rezervate.
Utilizarea integrală sau parţială a articolului publicat este permisă numai cu acordul autorului.

Dr. Lilyana Kovacheva- deportarea romilor în India

lilyana_kovacheva

Dr. Lilyana Kovacheva is an eminent Roma poet and scholar from Bulgaria. She graduated University Degree in Pedagogy and accomplished Ph.D on Ethnology. She was the main organizer of International Roma Conference “Coming back to the roots”, held at Delhi and Chandigarh in April, 2001, which was organized by Hindu Heritage Prathisthan, Delhi, Research Foundation, Delhi and India Inter-Continental Cultural Association, Chandigarh. Over 35 persons of Roma origin from various European countries participated in this conference. She is author of several books and publications on Roma including “Rom knows the way” published in India. She was the initiator of Indian Music and Dance groups of India Inter-Continental Cultural Association to take participation in the International Festival of Roma Music and Dance in the Bulgarian city of Stara Zagora.

http://www.kaflaintercontinental.com/writings/articles/lilyana.kovacheva.htm
email: lilyana_kovatcheva@abv.bg

 

Gheorghe Sarău a făcut GRUP SECRET de cercetări a culturii rome

Gheorghe Sarău complotează împotriva romilor/țiganilor înființând un grup de cercetări fără site public de internet, rezultatele cercetărilor, sau lista publica a membrilor.

Da, este adevărat, Gheorghe Sarău a înființat un grup SECRET de cercetări a culturii și limbii romilor. În CV-ul său chiar el recunoaște acest lucru: 2016sepCV_Gheorghe_Sarau_europ._2016

Grupul este definit astfel https://www.mail-archive.com/romania_eu_list@yahoogroups.com/msg16349.html

Grupul Roman de Cercetări si Actiuni în Lingvistica Romani si Indianistica (GRCALRI), în parteneriat cu Directia Învatamant în Limbile Minoritatilor- Ministerul Educatiei si Cercetării

Grupul de cercetători este PLĂTIT nu se știe de cine. Are legătură cu INALCO Paris. Știm sigur că Julieta Rotaru, fostă Moleanu, face parte din grup. Acest GRUP SECRET este trecut în declarația de avere a lui Gheorghe Sarău pe 2017 publicată pe siteul Ministerului Educației. Grupul se numește GRUPUL ROMÂN DE CERCETĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN LINGVISTICA RROMANI ȘI INDIANISTICĂ (GRCALRI).

Cine dictează în  Ministerul Învățământului din România, politicile pentru limba rromani comună?

 Conform Programa de limba și literatura rromani pt susținerea de acordare a definitivării în învățământ, semnată și aprobată de ministrul Ecaterina Andronescu, se face în funcție de „principiile moderne de lexicalizare a limbii rromani în viziunea școlii Grupul de Cercetări și Acțiuni în Lingvistica Romani al Uniunii Romani (IRU) și al Centrului de Studii Rome din cadrul Universității Sorbona Paris. Tehnica de redactare lexicografică utilizată în elaborarea glosarelor, lexicoanelor, vocabularelor și  a dicționarelor rrome.”

Programa semnată de ministrul Ecaterina Andronescu poate fi citită aici:

http://www.edums.ro/129921022013defrromi.pdf

https://rom4india.wordpress.com/2018/09/02/cine-dicteaza-in-ministerul-invatamantului-din-romania-politicile-pentru-limba-rromani-comuna/

Observați că examenul pentru absolvirea definitivatului în învățământ, la limba și istoria romilor, este format doar din cărți scrise de Gheorghe Sarău și asociații lui. O veritabilă MAFIE.

Grupul se numește așa cum am zis GRUPUL ROMÂN DE CERCETĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN LINGVISTICA RROMANI ȘI INDIANISTICĂ (GRCALRI), și poate fi văzut ca sponsor al lui Gheorghe Sarău, pe declarația lui de avere, anexată mai jos, penultima pagină a pdfului.

Dovada că Gheorghe Sarău este salariat al Grupul de Cercetări și Acțiuni în Lingvistica Romani al Uniunii Romani, este aici, în acest pdf oficial al Ministerului Învățământului: Sarau Gheorghe

Eu cred că lista cu numele membrilor acestui grup de cercetări trebuie făcută publică. Grupul nu are site internet, nu știm care sunt scopurile acestui grup. Ce zici, Gheorghe Sarău, mergem în sala de judecată pentru conspirație împotriva culturii rome?

Parlamentul Diasporei Romilor- parlamentari inventați cu țigani celebri și necunoscuți

După ce India i-a recunoscut pe romi drept diaspora indiană, prin eforturile conjugate ale lui Ian Hancock, Marcel Courthiade și Gheorghe Sarău,  prin ONGul World Roma Organization, condus de serbii Damian Jovanovic  și Bajram Haliti, și ale ongului indian Research Foundation, condus de Shyam Singh Shashi prin  Richa Singh, iată că apare și PARLAMENTUL ROMILOR, aleși de CEI 36 DE NECUNOSCUȚI. Dacă asta nu sună a teoria conspirației demonstrată, atunci ce poate fi mai conspirativ decât acești PARLAMENTARI?

Aici aveți PDF Gypsy Diaspora Parliament  făcut de mine al site-ului lor oficial  http://www.worldromaorganization.org/

 

Research Foundation Institute

Here is the old site of the Indian NGO Research Foundation Institute, now it is deleted. You can see the documents that this indian NGO is affiliated to UNO.

Aici este vechiul site al ONGului indian Research Foundation Institute, acum șters. Puteți vedea dovezi că acest ONG indian este afiliat ONU.

PDF

Research Foundation (2)