O enigmă, nu se cunosc membrii Comisiei Ministeriale pentru Romi, deși este constituită de 3 ani

Comisia Ministerială pentru Romi este în subordinea M.A.I. A fost creată în 2015, dar nici până acum nu este publică lista cu mebrii acestei comisii.

ORDIN nr. 68 din 7 iulie 2015 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015

M.A.I are în subordine Comisia Ministerială pentru Romi

 http://www.monitoruljuridic.ro/act/ordin-nr-68-din-7-iulie-2015-privind-constituirea-comisiei-ministeriale-pentru-romi-la-nivelul-ministerului-afacerilor-interne-i-pentru-aprobarea-regulamentului-de-organizare-i-func-ionare-a-169639.html

ORDIN nr. 68 din 7 iulie 2015 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 10 iulie 2015

 

Având în vedere prevederile pct. 11 „Etape esenţiale şi instituţii responsabile” subpct. 2 „Etape organizatorice” lit. a) din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

ART. 1
Se constituie Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisie, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.
ART. 2
(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Componenţa şi atribuţiile comisiei sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1).
ART. 3
(1) Structurile M.A.I. care au atribuţii în implementarea prevederilor Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, denumită în continuare Strategie, ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei, răspund de realizarea activităţilor/măsurilor din aria de competenţă.
(2) Structurile M.A.I. prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a transmite la punctul de contact al comisiei, lunar, trimestrial, semestrial, anual, după caz, date şi informaţii privind stadiul îndeplinirii activităţilor/măsurilor prevăzute în Strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei, din aria de competenţă.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 58/2012 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 8 martie 2012, se abrogă.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Ilie Botoş,
secretar de stat

Bucureşti, 7 iulie 2015.
Nr. 68.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei ministeriale pentru romi

ART. 1
Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisie, este alcătuită din:
a) preşedinte: secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul;
b) membri: directorul general al Direcţiei generale management resurse umane, directorul general al Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, directorul Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, directorul Unităţii de politici publice, directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;
c) secretar: persoana din cadrul Unităţii de politici publice, desemnată să asigure punctul de contact responsabil pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare punct de contact.
ART. 2
Comisia are ca obiectiv monitorizarea modului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, denumită în continuare Strategie, în domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.
ART. 3
În vederea realizării obiectivului, comisia îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
a) analizează şi propune măsuri şi acţiuni necesare pentru implementarea Strategiei, în domeniul de responsabilitate al M.A.I.;
b) analizează şi îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul raportului de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, întocmit de către punctul de contact;
c) stabileşte măsuri în vederea implementării deciziilor adoptate de Comitetul interministerial de evaluare şi monitorizare a Strategiei, constituit conform pct. 12 subpct. 1 din Strategie;
d) elaborează propuneri de modificare a Strategiei, pe domeniul de competenţă al M.A.I.
ART. 4
(1) Comisia se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, ca urmare a apariţiei unei situaţii care impune acest fapt, la solicitarea ori cu acordul preşedintelui.
(2) În cazul în care unul dintre membri consideră că este necesară întrunirea comisiei, informează în scris punctul de contact, comunicând motivul întrunirii, data propusă pentru desfăşurarea şedinţei şi, după caz, informaţii referitoare la documentele ce urmează a fi distribuite în cadrul acesteia.
(3) Punctul de contact informează în scris preşedintele comisiei cu privire la necesitatea întrunirii acesteia, solicitând acordul în vederea convocării membrilor comisiei.
(4) Convocarea membrilor comisiei şi a invitaţilor se face în scris, cu cel puţin 3 zile înainte de data programată pentru desfăşurarea şedinţei.
(5) Odată cu invitaţia de participare se transmite şi ordinea de zi.
ART. 5
(1) În cazul în care un membru nu poate participa la şedinţa comisiei, din motive întemeiate, acesta va fi înlocuit de un supleant.
(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului, conducătorii structurilor prevăzute la art. 1 lit. b) vor comunica la punctul de contact datele de identificare a supleantului.
ART. 6
(1) Lucrările şedinţei sunt conduse de către preşedintele comisiei, iar, în lipsa acestuia, de către membrul desemnat de către preşedinte şi se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot.
(2) Au drept de vot persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).
(3) Comisia aprobă rapoartele de progres semestriale cu majoritatea voturilor persoanelor cu drept de vot prezente la şedinţă. În caz de paritate, votul preşedintelui sau al membrului care prezidează şedinţa este decisiv.
(4) Rapoartele de progres semestriale se transmit Comitetului interministerial de monitorizare şi evaluare a Strategiei, sub semnătura preşedintelui Comisiei.
ART. 7
(1) În funcţie de ordinea de zi şi de tematica discuţiilor, la şedinţele comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai altor structuri M.A.I., precum şi reprezentanţi ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale, şi, după caz, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care reprezintă interesele romilor, din aria specifică de activitate a M.A.I.
(2) Comisia poate organiza şi reuniuni cu reprezentanţi ai societăţii civile.
ART. 8
(1) Comisia poate constitui grupuri de lucru pentru analizarea stadiului îndeplinirii activităţilor/măsurilor prevăzute în Strategie şi în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei care revin structurilor M.A.I.
(2) La solicitarea comisiei, în grupurile de lucru pot participa şi reprezentanţi, la nivel de experţi, ai altor structuri M.A.I.
(3) Solicitările comisiei, adresate conducătorilor structurilor M.A.I., potrivit dispoziţiilor alin. (1) şi (2), reprezintă sarcini de serviciu.
ART. 9
În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului, directorul Unităţii de politici publice va desemna persoana, din cadrul acestei structuri, care va asigura activitatea punctului de contact, precum şi un supleant al acesteia.
ART. 10
(1) Punctul de contact are următoarele atribuţii principale:
a) evaluează modul de implementare a Strategiei la nivelul M.A.I. şi asigură relaţia cu Secretariatul tehnic al Comitetului interministerial de monitorizare şi evaluare a Strategiei;
b) întocmeşte trimestrial raportul de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, în baza datelor şi informaţiilor transmise de structurile M.A.I. care au atribuţii în implementarea prevederilor Strategiei ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei;
c) asigură participarea la reuniunile periodice de lucru ale Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial de monitorizare şi evaluare a Strategiei, în vederea elaborării raportului integrat de monitorizare;
d) participă la întâlnirile punctelor de contact naţionale, la atelierele de lucru şi la schimburile de experienţă;
e) asigură activitatea de secretariat a comisiei.
(2) Activitatea de secretariat a comisiei constă, în principal, în:
a) asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a şedinţelor comisiei;
b) informarea preşedintelui cu privire la necesitatea întrunirii comisiei şi formularea de propuneri privind data, locul de desfăşurare a şedinţei şi ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acesteia;
c) convocarea, în scris, a membrilor comisiei şi a invitaţiilor, la solicitarea preşedintelui, cu menţionarea datei, a locului de desfăşurare a şedinţei, precum şi a ordinii de zi;
d) elaborarea documentelor necesare desfăşurării activităţii comisiei şi asigurarea arhivării acestora;
e) întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor comisiei, care vor fi semnate, după caz, de preşedinte sau de membrul comisiei care prezidează şedinţa, precum şi de toţi membrii prezenţi.
ART. 11
(1) La solicitarea directorului Unităţii de politici publice, la activitatea punctului de contact poate participa şi câte un reprezentant, la nivel de expert, al Direcţiei generale management resurse umane, al Direcţiei generale pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului, al Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
(2) Solicitările directorului Unităţii de politici publice, adresate conducătorilor structurilor M.A.I., potrivit dispoziţiilor alin. (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Comisia Ministerială pentru Romi

https://lege5.ro/Gratuit/g4zdknbygi/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-ministeriale-pentru-romi-din-07072015

Ministerul Afacerilor Interne – MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi din 07.07.2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. –

Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisie, este alcătuită din:

a) președinte: secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și Guvernul;

b) membri: directorul general al Direcției generale management resurse umane, directorul general al Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului, directorul Direcției afaceri europene și relații internaționale, directorul Unității de politici publice, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

c) secretar: persoana din cadrul Unității de politici publice, desemnată să asigure punctul de contact responsabil pentru monitorizarea și evaluarea Strategiei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare punct de contact.

Art. 2. –

Comisia are ca obiectiv monitorizarea modului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, denumită în continuare Strategie, în domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

Art. 3. –

În vederea realizării obiectivului, comisia îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) analizează și propune măsuri și acțiuni necesare pentru implementarea Strategiei, în domeniul de responsabilitate al M.A.I.;

b) analizează și își exprimă acordul cu privire la conținutul raportului de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, întocmit de către punctul de contact;

c) stabilește măsuri în vederea implementării deciziilor adoptate de Comitetul interministerial de evaluare și monitorizare a Strategiei, constituit conform pct. 12 subpct. 1 din Strategie;

d) elaborează propuneri de modificare a Strategiei, pe domeniul de competență al M.A.I.

Art. 4. –

(1) Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, ca urmare a apariției unei situații care impune acest fapt, la solicitarea ori cu acordul președintelui.

(2) În cazul în care unul dintre membri consideră că este necesară întrunirea comisiei, informează în scris punctul de contact, comunicând motivul întrunirii, data propusă pentru desfășurarea ședinței și, după caz, informații referitoare la documentele ce urmează a fi distribuite în cadrul acesteia.

(3) Punctul de contact informează în scris președintele comisiei cu privire la necesitatea întrunirii acesteia, solicitând acordul în vederea convocării membrilor comisiei.

(4) Convocarea membrilor comisiei și a invitaților se face în scris, cu cel puțin 3 zile înainte de data programată pentru desfășurarea ședinței.

(5) Odată cu invitația de participare se transmite și ordinea de zi.

Art. 5. –

(1) În cazul în care un membru nu poate participa la ședința comisiei, din motive întemeiate, acesta va fi înlocuit de un supleant.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului, conducătorii structurilor prevăzute la art. 1 lit. b) vor comunica la punctul de contact datele de identificare a supleantului.

Art. 6. –

(1) Lucrările ședinței sunt conduse de către președintele comisiei, iar, în lipsa acestuia, de către membrul desemnat de către președinte și se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot.

(2) Au drept de vot persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) și b).

(3) Comisia aprobă rapoartele de progres semestriale cu majoritatea voturilor persoanelor cu drept de vot prezente la ședință. În caz de paritate, votul președintelui sau al membrului care prezidează ședința este decisiv.

(4) Rapoartele de progres semestriale se transmit Comitetului interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei, sub semnătura președintelui Comisiei.

Art. 7. –

(1) În funcție de ordinea de zi și de tematica discuțiilor, la ședințele comisiei pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor structuri M.A.I., precum și reprezentanți ai altor instituții ale administrației publice centrale, și, după caz, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care reprezintă interesele romilor, din aria specifică de activitate a M.A.I.

(2) Comisia poate organiza și reuniuni cu reprezentanți ai societății civile.

Art. 8. –

(1) Comisia poate constitui grupuri de lucru pentru analizarea stadiului îndeplinirii activităților/măsurilor prevăzute în Strategie și în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei care revin structurilor M.A.I.

(2) La solicitarea comisiei, în grupurile de lucru pot participa și reprezentanți, la nivel de experți, ai altor structuri M.A.I.

(3) Solicitările comisiei, adresate conducătorilor structurilor M.A.I., potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 9. –

În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului, directorul Unității de politici publice va desemna persoana, din cadrul acestei structuri, care va asigura activitatea punctului de contact, precum și un supleant al acesteia.

Art. 10. –

(1) Punctul de contact are următoarele atribuții principale:

a) evaluează modul de implementare a Strategiei la nivelul M.A.I. și asigură relația cu Secretariatul tehnic al Comitetului interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei;

b) întocmește trimestrial raportul de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, în baza datelor și informațiilor transmise de structurile M.A.I. care au atribuții în implementarea prevederilor Strategiei ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei;

c) asigură participarea la reuniunile periodice de lucru ale Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei, în vederea elaborării raportului integrat de monitorizare;

d) participă la întâlnirile punctelor de contact naționale, la atelierele de lucru și la schimburile de experiență;

e) asigură activitatea de secretariat a comisiei.

(2) Activitatea de secretariat a comisiei constă, în principal, în:

a) asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a ședințelor comisiei;

b) informarea președintelui cu privire la necesitatea întrunirii comisiei și formularea de propuneri privind data, locul de desfășurare a ședinței și ordinea de zi, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de desfășurarea acesteia;

c) convocarea, în scris, a membrilor comisiei și a invitațiilor, la solicitarea președintelui, cu menționarea datei, a locului de desfășurare a ședinței, precum și a ordinii de zi;

d) elaborarea documentelor necesare desfășurării activității comisiei și asigurarea arhivării acestora;

e) întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor comisiei, care vor fi semnate, după caz, de președinte sau de membrul comisiei care prezidează ședința, precum și de toți membrii prezenți.

Art. 11. –

(1) La solicitarea directorului Unității de politici publice, la activitatea punctului de contact poate participa și câte un reprezentant, la nivel de expert, al Direcției generale management resurse umane, al Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului, al Direcției afaceri europene și relații internaționale, respectiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.