Comisia Ministerială pentru Romi

https://lege5.ro/Gratuit/g4zdknbygi/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-comisiei-ministeriale-pentru-romi-din-07072015

Ministerul Afacerilor Interne – MAI

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi din 07.07.2015

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. –

Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare comisie, este alcătuită din:

a) președinte: secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și Guvernul;

b) membri: directorul general al Direcției generale management resurse umane, directorul general al Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului, directorul Direcției afaceri europene și relații internaționale, directorul Unității de politici publice, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

c) secretar: persoana din cadrul Unității de politici publice, desemnată să asigure punctul de contact responsabil pentru monitorizarea și evaluarea Strategiei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare punct de contact.

Art. 2. –

Comisia are ca obiectiv monitorizarea modului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 18/2015, denumită în continuare Strategie, în domeniul de activitate al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

Art. 3. –

În vederea realizării obiectivului, comisia îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) analizează și propune măsuri și acțiuni necesare pentru implementarea Strategiei, în domeniul de responsabilitate al M.A.I.;

b) analizează și își exprimă acordul cu privire la conținutul raportului de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, întocmit de către punctul de contact;

c) stabilește măsuri în vederea implementării deciziilor adoptate de Comitetul interministerial de evaluare și monitorizare a Strategiei, constituit conform pct. 12 subpct. 1 din Strategie;

d) elaborează propuneri de modificare a Strategiei, pe domeniul de competență al M.A.I.

Art. 4. –

(1) Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, ca urmare a apariției unei situații care impune acest fapt, la solicitarea ori cu acordul președintelui.

(2) În cazul în care unul dintre membri consideră că este necesară întrunirea comisiei, informează în scris punctul de contact, comunicând motivul întrunirii, data propusă pentru desfășurarea ședinței și, după caz, informații referitoare la documentele ce urmează a fi distribuite în cadrul acesteia.

(3) Punctul de contact informează în scris președintele comisiei cu privire la necesitatea întrunirii acesteia, solicitând acordul în vederea convocării membrilor comisiei.

(4) Convocarea membrilor comisiei și a invitaților se face în scris, cu cel puțin 3 zile înainte de data programată pentru desfășurarea ședinței.

(5) Odată cu invitația de participare se transmite și ordinea de zi.

Art. 5. –

(1) În cazul în care un membru nu poate participa la ședința comisiei, din motive întemeiate, acesta va fi înlocuit de un supleant.

(2) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului, conducătorii structurilor prevăzute la art. 1 lit. b) vor comunica la punctul de contact datele de identificare a supleantului.

Art. 6. –

(1) Lucrările ședinței sunt conduse de către președintele comisiei, iar, în lipsa acestuia, de către membrul desemnat de către președinte și se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot.

(2) Au drept de vot persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) și b).

(3) Comisia aprobă rapoartele de progres semestriale cu majoritatea voturilor persoanelor cu drept de vot prezente la ședință. În caz de paritate, votul președintelui sau al membrului care prezidează ședința este decisiv.

(4) Rapoartele de progres semestriale se transmit Comitetului interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei, sub semnătura președintelui Comisiei.

Art. 7. –

(1) În funcție de ordinea de zi și de tematica discuțiilor, la ședințele comisiei pot participa, în calitate de invitați, și reprezentanți ai altor structuri M.A.I., precum și reprezentanți ai altor instituții ale administrației publice centrale, și, după caz, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care reprezintă interesele romilor, din aria specifică de activitate a M.A.I.

(2) Comisia poate organiza și reuniuni cu reprezentanți ai societății civile.

Art. 8. –

(1) Comisia poate constitui grupuri de lucru pentru analizarea stadiului îndeplinirii activităților/măsurilor prevăzute în Strategie și în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei care revin structurilor M.A.I.

(2) La solicitarea comisiei, în grupurile de lucru pot participa și reprezentanți, la nivel de experți, ai altor structuri M.A.I.

(3) Solicitările comisiei, adresate conducătorilor structurilor M.A.I., potrivit dispozițiilor alin. (1) și (2), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 9. –

În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a ordinului, directorul Unității de politici publice va desemna persoana, din cadrul acestei structuri, care va asigura activitatea punctului de contact, precum și un supleant al acesteia.

Art. 10. –

(1) Punctul de contact are următoarele atribuții principale:

a) evaluează modul de implementare a Strategiei la nivelul M.A.I. și asigură relația cu Secretariatul tehnic al Comitetului interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei;

b) întocmește trimestrial raportul de monitorizare privind modul de implementare a Strategiei pe domeniul de activitate, în baza datelor și informațiilor transmise de structurile M.A.I. care au atribuții în implementarea prevederilor Strategiei ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale Strategiei;

c) asigură participarea la reuniunile periodice de lucru ale Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei, în vederea elaborării raportului integrat de monitorizare;

d) participă la întâlnirile punctelor de contact naționale, la atelierele de lucru și la schimburile de experiență;

e) asigură activitatea de secretariat a comisiei.

(2) Activitatea de secretariat a comisiei constă, în principal, în:

a) asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a ședințelor comisiei;

b) informarea președintelui cu privire la necesitatea întrunirii comisiei și formularea de propuneri privind data, locul de desfășurare a ședinței și ordinea de zi, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de desfășurarea acesteia;

c) convocarea, în scris, a membrilor comisiei și a invitațiilor, la solicitarea președintelui, cu menționarea datei, a locului de desfășurare a ședinței, precum și a ordinii de zi;

d) elaborarea documentelor necesare desfășurării activității comisiei și asigurarea arhivării acestora;

e) întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor comisiei, care vor fi semnate, după caz, de președinte sau de membrul comisiei care prezidează ședința, precum și de toți membrii prezenți.

Art. 11. –

(1) La solicitarea directorului Unității de politici publice, la activitatea punctului de contact poate participa și câte un reprezentant, la nivel de expert, al Direcției generale management resurse umane, al Direcției generale pentru îndrumarea și controlul instituției prefectului, al Direcției afaceri europene și relații internaționale, respectiv al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s